مساله خاور میانه: ضرورت همگرایی چپ / مازیار رازی

Share Button

سخنرانی مازیار رازی در میز گرد در پالتاک اتاق
شورای نمایندگان احزاب و نهادهای چپ و کمونیست ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران