پیام همبستگی گرایش مارکسیست های انقلابی ایران به کارگران «وُدافون» یونان

Share Button

رفقای گرامی،

اخیراً از مبارزات قهرمانامۀ شما در برابر مدیریت شرکت وُدافون در یونان، به عنوان شعبه ای از شرکت چندملیتی انگلیسی، مطلع شده ایم.

ما اخراج ویکی کوستوپولو و هریس سیدریس را به بهانۀ «بازده پایین» و «نقض قوانین امنیتی»، حقه های کثیف سرمایه داران سرتاسر جهان می دانیم؛ حقه هایی قدیمی که حتی شرکت های برخودار از تکنولوژی بالا نیز برای حفظ این نظام رو به مرگ، نیاز دارند از آن بهره ببرند.

آن چه بیش از هر چیز حیرت آور به نظر می رسد، این است که پنج ماه پس از پیروزی انتخاباتی سیریزا و تشکیل حکومت، سیپراس و شرکا قادر نبوده اند قوانین کار را به نحوی تغییر دهند که چنین بُرون­سپاری و قربانی کردن اتحادیه های کارگران امکان پذیر نباشدسیریزا چنان چه واقعاً خود را حکومتی سخنگو و معرّف کارگران می داند، باید قوانینی را که دادگاه ها را مجاز می کند اعتصاب ۲۴ ساعتۀ شما را غیرقانونی اعلام کنند، تغییر دهد.

ما خواستار موارد زیر هستیم:

  • بازگشت به کار بی­قید و شرط هریس سیدریس و ویکی کوستوپولو

  • پایان دادن به کل بُرون­سپاری

  • سیریزا نباید کارگران را در مبارزه شان رها کند

به امید پیروزی شما در مبارزه

زنده باد همبستگی و مبارزۀ بین المللی

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

۱۵ ژوئن ۲۰۱۵

زhttp://www.marxistrevival.com/?p=792

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران