پشتیبانی «اتحادیۀ خدمات عمومی و تجاری» (PCS) از شاهرخ زمانی و رضا شهابی

Share Button

Public_and_Commercial_Services_Union_(logo)

اخیراً فعالان «شبکۀ همبستگی کارگری» در تماسی با آقای «کریس باف» (Chris Baugh)، معاون دبیر کل «اتحادیۀ خدمات عمومی و تجاری» (PCS) در بریتانیا، پشتیبانی او را برای شاهرخ زمانی و رضا شهابی جلب نمودند.

«اتحادیۀ خدمات عمومی و تجاری» یکی از بزرگترین اتحادیه های بریتانیا است که ۲۴۰/۰۰۰ عضو آن اکثراً کارگران و کارمندان بخش دولتی هستند.

پس از توضیحات مختصری در مورد تاریخچۀ مبارزات شاهرخ زمانی و رضا شهابی برای تحقق ابتدایی ترین حقوق کارگران، «کریس باف» پشتیبانی گرم خود را با این فعالان دربند جنبش کارگری اعلام کرد و خواهان آزادی فوری آنان و همچنین همۀ فعالان کارگری از زندان شد.

«شبکۀ همبستگی کارگری»
۲۸ مه ۲۰۱۵ (۷ خرداد ۱۳۹۴)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران