وادادگی سیریزا: افشای چپ سانتریست و درس های آن برای طبقه کارگر

Share Button

وادادگی سیریزا: افشای چپ سانتریست و درس های آن برای طبقه کارگر  نشر میلیتانت شماره ۲۱

greece

 

 

 

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران