فعالیت های اول ماه مه فعالین کمیته اقدام کارگری در تبریز

Share Button

فعالیت های اول ماه مه فعالین کمیته اقدام کارگری در تبریز

eghdam

تبربز ۷ تبربز ۵ تبریز۱ تبریز ۶ تبریز ۴ تبریز ۳ تبربز۲

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران