سمینار احیای مارکسیستی کلن: ۲- جمع بندی: بازنگری انتقادی مارکسیسم ایرانی: دکتر فرشید فریدونی+ لینک ویدیوئی

Share Button

بازنگری انتقادی مارکسیسم ایرانی در سمینار احیای مارکسیستی کلن: دکتر فرشید فریدونی+ لینک ویدیوئی

FF

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران