سمینار احیای مارکسیستی کلن: دکتر فرشید فریدونی : زیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی + لینک ویدیوئی

Share Button

زیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی: سمینار احیای مارکسیستی: دکتر فرشید فریدونی

FF

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران