دسته: نشر همبستگی کارگری

در دفاع از همسران و خانواده های فعالین کارگری زندانی

Print PDFکارگران ایران تنها نیستند کلیپی ارزنده از  رفیق گرامی و پویای ما “م. هدا ” در دفاع از همسران و خانواده های فعالین کارگری زندانی. در این کلیپ رفیق آرام نوبخت برای تهیه متن و...