دسته: انترناسیونالیزم

۰

در دفاع از گرایش بین المللی احیای مارکسیستی

Print PDFکیوان نوفرستی از میلیتانت شماره ۵۷ با گذشت تقریباً یک سال از شروع فعالیت های «احیای مارکسیستی»*، و پیشرفت نسبی کمّی و کیفی آن، جا دارد تا باری دیگر و این بار به...

۰

پروژه احیای مارکسیستی

Print PDFسایت جدیدالتاسیس احیای مارکسیستی  بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، باری دیگر بی مایگی بورژوازی حاکمه در تمامی کشورها و هم چنین بنیان سست نظام سرمایه داری جهانی را به نمایش گذاشت. در همان حال...