دسته: نشر میلیتانت

به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم: پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

Print PDFبه سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

۰

ویژه انتخابات: نشر میلیتانت شماره ۸

Print PDFدانلود جزوه ویژه انتخابات ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻴﺮوزی روﺣﺎﻧﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﻲ ۱ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ۴ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت دﻓﺎع از ﻛﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﻲ ۹ «اﻧﺘﺨﺎب» روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻪ...

۰

مارکسیست های انقلابی و مساله جنگ – نشر میلیتانت شماره ۴

Print PDFبه دنبال نطق اخیر خامنه ای مبنی بر اینکه: “اگر غلطی از سردمداران اسرائیل سر بزند جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.” مجددا طبل های جنگ افروزی از...