دسته: فلسفی

۰

آیا مارکسیسم مرده است؟ حمید حمید

Print PDFدانلود: آیا مارکسیسم مرده است؟ مقاله زیر توسط رفیق حمید حمید در سال ۱۹۹۲ نگاشته شد که در نشریه گرایش مارکسیست های انقلابی «کارگر سوسیالیست» نیز انتشار یافت. متاسفانه امروز رفیق حمید حمید را دیگر...

۰

فلسفۀ پراکسیس در اندیشۀ رزا لوکزامبورگ

Print PDFمیشل لووی ترجمه: کامران بهروش انگلس در معرّفی نوشتۀ مارکس با عنوان ” تزهایی پیرامون فوئرباخ” (۱۸۴۵) که پس از مرگ نویسنده، در سال ۱۸۸۸ منتشر گردید،Aufhebung : نفی؛ پایندگی؛ بالندگی- از ماتریالیسم...