دسته: فلسفی

مارکس و مسألۀ یهود

Print PDF کارگر میلیتانت شماره ۷۳ نوشته مارکس با عنوان «دربارۀ مسألۀ یهود» (۱)، از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آن که این نوشته بخشی از میراث مارکسیستی است؛ هرچند مارکس در مقطع نگارش...

مارکسیزم، اخلاقیات و طبیعت بشر

Print PDF از کارگر میلیتانت شماره ۷۲ کارل وُلاندر، فیلسوف سوسیالیست آلمانی اوایل قرن بیستم می نویسد: «وقتی کسی سر صحبت را دربارۀ اخلاقیات با مارکس باز می کرد، او با قهقهه های بلند پاسخ...

روابط سرمایه داری و از خودبیگانگی انسان ها

Print PDFاز میلیتانت شماره ۷۱ در دنیایی که پیشرفت علم و تکنولوژی به مرحله ای رسیده که حتی تصورش برای خود ما در چند دهۀ پیش مشکل می بود و بیشتر در فیلم های...

دربارۀ دیالکتیک و تضاد

Print PDFطرح سؤال در صفحۀ «مباحثات مارکسیستی»:  از میلیتانت شماره ۶۷ اعتقاد به دیالکتیک یکی از پایه های اصلی مارکسیسم است، اما به اعتقاد مارکس بعد از به وجود آمدن جامعۀ بی طبقه چون تضاد...

۰

فلسفه «پراکسیس» مارکس: به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم

Print PDFاز جزوه به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم «فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های گوناگون تعبیر کرده اند. مسأله اما بر سر دگرگون کردن جهان است.»(۱) (کارل مارکس، بهار ۱۸۴۵) گرچه «تز»...

سمینار احیای مارکسیستی کلن: دکتر فرشید فریدونی : زیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی + لینک ویدیوئی

Print PDFزیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی: سمینار احیای مارکسیستی: دکتر فرشید فریدونی

به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم: پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

Print PDFبه سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی