دسته: آنارشیست ها

۰

درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و تحریفات آنار شیست ها

Print PDFبخشی از بحث های مازیار رازی با آنارشیست ها در اتاق پالتاک (۱۳۹۰) در مورد درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در مورد بحث رفقای آنارشیست- چه آن هایی که اعلام می کنند آنارشیست...

چرا معنی اخص آنارشیزم گیج سری است؟

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۷ نگاهی به نقد موری بوکچین، آنارشیست آمریکایی بر جنبش های کارگری مارکسیستی ترجمه و با درآمد علی ثباتی- مقدمه: شاهدیم که روزانه در سطح جهان، شماری زیادی از افراد...

۰

انگلس دربارۀ باکونین

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۹ مقدّمه: متن زیر بخشی از نامۀ انگلس به تئودور کونو*، مورخ ۲۴ ژانویۀ ۱۸۷۲، است؛ انگلس بخش نسبتاً زیادی از این نامه را به افشای توطئه های باکونین در...

۰

مارکسیسم و دولت

Print PDF آرمان پویان از میلیتانت شماره ۵۵ یک از موضوعات مهمی که اغلب در بحث با آنارشیست ها و البته فرصت طلب های جنبش مارکسیستی، ناگزیر مطرح می شود، مسألۀ دولت به طور...

۰

آنارشیسم و تسخیر قدرت

Print PDFسامان راد از میلیتانت شماره ۵۵ در طول سلسله بحث هایی که تاکنون میان «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» با برخی دوستان و رفقای آنارشیست با هدف روشن نمودن نقاط اشتراک و اختلاف...

۰

مارکسیسم در مقابل آنارشیسم

Print PDFمترجم: سیروس پاشا از میلتانت شماره ۵۴ بسیاری از جوانان در طی جنبشی که با خواست عدالت اجتماعی در سرتاسر جهان ایجاد شده است، جذب ایده های آنارشیستی می گردند- حتی اگر خودشان...

۰

خودسازماندهی آنارشیستی: اسطوره یا واقعیت؟

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۴ جریان ها و گرایش های آنارشیستی، همیشه پشت عبارت پرکاربرد “خودسازماندهی” پنهان می شوند. در واقع آن ها ادعا می کنند که نه رهبر و اتوریتۀ سازمانی دارند، و...

۰

آنارشیسم و سوسیالیسم

Print PDFو.ا. لنین از میلتانت شماره ۵۴ نگارش:۱۹۰۱ انتشار: این مطلب نخستین بار در سال ۱۹۳۶ در مجلۀ انقلاب پرولتری، شمارۀ ۷ منتشر گردید. منبع: مجموعه آثار لنین، انتشارات Foreign languages، ۱۹۶۱، مسکو، جلد...

۰

الغای دولت از منظر مارکسیسم: بحثی با آنارشیستها

Print PDF آرمان پویان از میلتانت شماره ۵۴ دولت سرمایه داری در دورۀ کنونی، می تواند خود را پشت نقاب های بسیاری مخفی کند؛ یعنی: سلطنتی، جمهوری، استبدادی و تمامیت­خواه، و نظایر این ها....

۰

نامۀ یک آنارشیست سوری

Print PDFنامۀ یک آنارشیست سوری (مازن) در مورد وضعیت حاکم بر این کشور از میلیتانت شماره ۵۳ میلیتانت: متن زیر، مقالۀ یک آنارشیست سوری در مورد اوضاع کنونی سوریه و مبارزات گروه های آنارشیستی...