دسته: آنارشیست ها

چرا معنی اخص آنارشیزم گیج سری است؟

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۷ نگاهی به نقد موری بوکچین، آنارشیست آمریکایی بر جنبش های کارگری مارکسیستی ترجمه و با درآمد علی ثباتی- مقدمه: شاهدیم که روزانه در سطح جهان، شماری زیادی از افراد...

۰

انگلس دربارۀ باکونین

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۹ مقدّمه: متن زیر بخشی از نامۀ انگلس به تئودور کونو*، مورخ ۲۴ ژانویۀ ۱۸۷۲، است؛ انگلس بخش نسبتاً زیادی از این نامه را به افشای توطئه های باکونین در...

۰

مارکسیسم و دولت

Print PDF آرمان پویان از میلیتانت شماره ۵۵ یک از موضوعات مهمی که اغلب در بحث با آنارشیست ها و البته فرصت طلب های جنبش مارکسیستی، ناگزیر مطرح می شود، مسألۀ دولت به طور...

۰

آنارشیسم و تسخیر قدرت

Print PDFسامان راد از میلیتانت شماره ۵۵ در طول سلسله بحث هایی که تاکنون میان «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» با برخی دوستان و رفقای آنارشیست با هدف روشن نمودن نقاط اشتراک و اختلاف...

۰

مارکسیسم در مقابل آنارشیسم

Print PDFمترجم: سیروس پاشا از میلتانت شماره ۵۴ بسیاری از جوانان در طی جنبشی که با خواست عدالت اجتماعی در سرتاسر جهان ایجاد شده است، جذب ایده های آنارشیستی می گردند- حتی اگر خودشان...

۰

خودسازماندهی آنارشیستی: اسطوره یا واقعیت؟

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۴ جریان ها و گرایش های آنارشیستی، همیشه پشت عبارت پرکاربرد “خودسازماندهی” پنهان می شوند. در واقع آن ها ادعا می کنند که نه رهبر و اتوریتۀ سازمانی دارند، و...

۰

آنارشیسم و سوسیالیسم

Print PDFو.ا. لنین از میلتانت شماره ۵۴ نگارش:۱۹۰۱ انتشار: این مطلب نخستین بار در سال ۱۹۳۶ در مجلۀ انقلاب پرولتری، شمارۀ ۷ منتشر گردید. منبع: مجموعه آثار لنین، انتشارات Foreign languages، ۱۹۶۱، مسکو، جلد...

۰

الغای دولت از منظر مارکسیسم: بحثی با آنارشیستها

Print PDF آرمان پویان از میلتانت شماره ۵۴ دولت سرمایه داری در دورۀ کنونی، می تواند خود را پشت نقاب های بسیاری مخفی کند؛ یعنی: سلطنتی، جمهوری، استبدادی و تمامیت­خواه، و نظایر این ها....

۰

نامۀ یک آنارشیست سوری

Print PDFنامۀ یک آنارشیست سوری (مازن) در مورد وضعیت حاکم بر این کشور از میلیتانت شماره ۵۳ میلیتانت: متن زیر، مقالۀ یک آنارشیست سوری در مورد اوضاع کنونی سوریه و مبارزات گروه های آنارشیستی...

۰

پنج نکته ای که تروتسکیست ها باید در مورد «آنارشیست»های جوان امروزی بدانند

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۳ ایو کولمن ترجمه: کیوان نوفرستی ایو کولمن، یک انقلابی آنارشیست فرانسوی است که با نشریۀ «نه کشور، نه مرز» (Ni patrie ni frontières) همکاری دارد. متن پیش رو، نسخۀ...