دسته: مائوئیست ها – سربداران

۰

در حاشیه انتخابات: حمایت مرتضی محیط از رفسنجانی و کارل مارکس

Print PDFآقای مرتضی محیط در برنامه تلویزیونی خود ۲۵ مه ۲۰۱۳ برای توجیه حمایت خود از رفسنجانی و اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آتی، مخالفان اصلاح طلبان را «چپول» و «مرتجع» خوانده که...

۰

تاریخچه اتحادیه کمونیستهای ایران

Print PDF  تاریخ مختصری از اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران)* حزب کمونیست ایران: مارکسیست- لنینیست- مائوئیست این مقاله در اول مهرماه ۱۳۸۳ بطور اختصار در شماره ی یازدهم نشریه ی «چه باید کرد؟» ارگان «شورای...