دسته: اتحاد سوسیالیستی کارگری

۰

رفرم و انقلاب: نقدی به موضع ایرج آذرین

Print PDFعلیرضا بیانی مقدمه: رفرم و انقلاب در میان گرایشات «چپ» همواره بحث بازی بوده و هنوز هست. چپ از طریق چگونگی رجوع به این دو مفهوم دارای هویت مارکسیستی یا غیر مارکسیستی می...