دسته: راه کارگر

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ – نقد و ارزیابی سازمان های «چپ» لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ –  نقد  و ارزیابی سازمان های «چپ» مصاحبه تلویزیون دیدگاه برنامه پنجره گفتگو با مازیار رازی

۰

نقدی به نظریات راه کارگر در «اتحاد چپ کارگری»: در حاشیه سمینار واشنگتن «اتحاد چپ سوسیالیستی ایران»

Print PDFمقاله زیر نوشته رفیق مازیار رازی نقدی است بر مواضع محمد رضا شالگونی (راه کارگر) در مورد شیوه رسیدن به اتحاد کمونیست ها. این مقاله در بولتن شماره ۲ «اتحاد چپ کارگری ایران»،...