دسته: فعالان کارگری

بحث آزاد: یک تامل و حقایقی درباره اتحادیه آزاد و اعتصاب عظیم زاده

Print PDF رفقای گرامی؛ با سلامهای گرم. مطلب ذیل که با حفظ ملاحظات و پرنسیپ های لازم و به قصد نقد و نظر و شفاف سازی و تقویت روحیه ی اقدامات جمعی نگارش شده...

نگاهی به چهرۀ «فرصت طلبان» و «فرقه گرایان» در اپوزیسیون «چپ»

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۷۷ توضیح: این مطلب در آبان ماه سال ۱۳۷۷ در دو بخش، یعنی نقد به مواضع حزب کمونیست کارگری و همچنین نقد به یک گروه شبه آنارشیستی، نوشته شده است که...

انقلاب اکتبر: نقدی بر مواضع بینا داراب زند

Print PDF از میلیتانت شماره ۶۸ متن سخنرانی آرام نوبخت در جلسۀ احیای مارکسیستی با سلام به رفقای حاضر در جلسه، ابتدا در توضیح این که این بحث موضوعیت خودش را از کجا به دست...

۰

دعوت به میز گرد پیرامون مفهوم مارکسیستی انقلاب

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۲ خطاب به بهرام رحمانی و حبیب بکتاش بهرام رحمانی مطلبی مفصل تحت عنوان «کدام انقلاب» نوشته است که در ستون «مطلب هفته» در سایت آزادی بیان قرار گرفته. اگر...

۰

دو نگرش مخالف، اما مکمل، در مورد حزب طبقۀ کارگر (بخش دوم)

Print PDF«نقدی به مواضع محمد اشرفی و محسن حکیمی در مصاحبه با نشریۀ آرش»  علیرضا بیانی بخش اول در میلیتانت شماره ۶۰ درج شد از میلیتانت شماره ۶۱ مقدّمه چند سالی است که مواضع محسن...