دسته: مسائل اقتصادی

سیاست سوسیالیستی در قبال بهداشت و درمان همگانی

Print PDFسیاست سوسیالیستی در قبال بهداشت و درمان همگانی نایلز نیمث / برگردان: آرام نوبخت اعلام قانون بهداشت و درمان امریکا (AHCA) از سوی جمهوری خواهان مجلس، نشانگر تشدید حملات به نظام بهداشت و...

کودتای ترکیه: پیش درآمد یک کودتای واقعی

Print PDFترکیه باری دیگر صحنۀ رویدادهای ناگهانی و سریعی شد که هرچند تاکنون لحظه به لحظه در حال تغییر بوده، اما از آهنگ و سرعت آن کاسته شده است. بخشی از ارتش ترکیه، شبانه...

اهمیت پیوستن یوآن چین به سبد ارزهای جهانی

Print PDFارتقای «رنمینبی» (یا همان «یوآن») به سبد ارزهای جهانی صندوق بین المللی پول، موسوم به سبد «حق برداشت ویژه» (SDR)، و عملاً تبدیل آن به یک ارز ذخیرۀ جهانی، احتمالاً پیامدهای فوری مهمی...

۰

در محکومیت جنایت کشتار اسرای مجاهدین در اردوگاه اشرف

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۳ ۳۴ سال پیش رژیم جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت خود دوره ای از جنایت سیستماتیک و دائمی را آغاز کرد. ۳۴ سال سپری شد، با این حال قدرت تثبیت شده...

۰

بریتانیا و نرخ سود

Print PDFاز میلیتانت شماره ۴۹ مایکل رابرتز، ۴ ژانویۀ ۲۰۱۲ برگردان: آرمان پویان تأکید اکثر پژوهش های مارکسیستی در مورد مقولۀ نرخ سود بر روی ایالات متحده است؛ این موضوع تاحدودی به این دلیل...

۰

اقتصادی:‌چشم اندازهای سال ۲۰۱۲

Print PDFاز میلیتانت شماره ۴۹ مایکل رابرتز ترجمه: آرمان پویان سال ۲۰۱۱، به واقع سالی دهشتناک برای اقتصادهای مهم سرمایه داری بود. در آغاز این سال، عمدۀ پیش بینی های اقتصادی رایج بر آن...

۰

نگاهی به فقر در اسرائیل

Print PDF به دنبال بحران جهانی سرمایه داری، که عمیق ترین بحران از دورۀ رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ به شمار می رود، نابسامانی شرایط داخلی سرمایه داری اسرائیل نیز تشدید شده است. در واقع...

۰

«احیای سرمایۀ مارکس: ردّ اسطورۀ ناسازگاری»

Print PDF معرفی کتابی از اندرو کلیمن  مایکل رابرتز ترجمه: آرمان پویان آن چه اندرو کلیمن در اثر مهمّ اخیر خود نشان می دهد در یک کلام اینست که: قوانین حرکت سرمایه داری از...