دسته: آنارکو سندیکالیسم

۰

ریشه های نظریه ی لغو کار مزدی

Print PDFمقدمه مازیار رازی مدتی است که شعار «لغو کار مزدی» در سرلوحه تبلیغات بخشی از فعالان جنبش کارگری ایران قرار گرفته است. مدافعان این نظریه بدون ذکر سابقه و تاریخچه تشکیلاتی، شعار و ساختار...