دسته: سوسیالیزم

۰

مفهوم مارکسیستی سوسیالیزم: بخش دوّم و پایانی

Print PDF مصاحبه مازیار رازی با تلویزیون روند سوسیالیستی کومه له ۷ ژوئن ۲۰۱۳ بخش اول از میلیتانت شماره ۶۴ توضیح: مطلب زیر، متن مصاحبۀ تلویزیون روند سوسیالیستی کومله، به تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۱۳،...

۰

مفهوم مارکسیستی سوسیالیزم / مازیار رازی

Print PDFمصاحبه مازیار رازی با تلویزیون روند سوسیالیستی کومه له ۷ ژوئن ۲۰۱۳ سؤال: چرا در وضعیت کنونی بازنگری در مورد مفهوم سوسیالیزم لازم است؟ مازیار رازی: من فکر می کنم پاسخ به این...

۰

دورۀ گذار: دورۀ دگرگونی های انقلابی – بخش سوم و پایانی

Print PDFدورۀ گذار، در پیوند با انقلاب جهانی است از آن جا که سرمایه داری نظامی جهانی است، انقلاب اجتماعی برای سرنگونی آن نیز باید ابعادی جهانی، و نه ملی، داشته باشد. بنابراین گذار...

۰

دورۀ گذار: دورۀ دگرگونی های انقلابی (بخش دوم)

Print PDFاز میلیتانت شماره ۶۱ توضیح: متن پیش رو، ترجمۀ فصل سوم از کتاب «در پرتو مارکسیزم» نوشتۀ الیف چاغلی از تئوریسین های سازمان نگرش مارکسیستی است. در این فصل به موضوع «دورۀ گذار...

۰

دورۀ گذار: دورۀ دگرگونی های انقلابی (بخش اول)

Print PDFنویسنده: الیف چاغلی ترجمه: آرام نوبخت از میلیتانت شماره ۶۰ مارکس در خطوط مشهوری از «نقد برنامۀ گوتا»، به مسألۀ گذار از سرمایه داری به کمونیزم می پردازد: بین جامعۀ سرمایه داری و...

۰

مفهوم سوسیالیسم و ماهیت طبقاتی دولت شوروی

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۷ آن چه می خوانید بخشی است از مقاله ای به قلم رفیق مراد شیرین در سال ۱۹۹۱ که نخستین بار توسط «نشر کارگری سوسیالیستی» به انگلیسی منتشر شد و سپس در شماره های ۵ و ۶ نشریۀ...

۰

اقدمات اولیه برای گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۶ از میان مباحثات مارکسیستی فیسبوک آن چه در دنیای امروزی مسجل است، اینست که برنامه ریزی منطقی اقتصادی نمی تواند به دور کشور حصار بکشد و نسبت به اقتصاد...