دسته: سوسیالیزم

مازیار-رازی

دولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟

Print PDFدولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟* بحث در مورد آلترناتیو دولتی از چند لحاظ حائز اهمیت هست. اول، اینکه بدانیم دولت بعدی که ما مارکسیست ها برای تحقق آن مبارزه می کنند،...

تبلیغ ۲۶

سوسیالیسم و مبارزه علیه جنگ امپریالیستی

Print PDFاز کارگر میلیتانت شماره ۸۹ ۱. یک صد سال پس از آغاز جنگ جهانی اول و ۷۵ سال پس از شروع جنگ جهانی دوم، نظام امپریالیستی باری دیگر بشریت را با فاجعه ای...

Maz7

مفهوم دمکراسی و اهمیت آن در جنبش کارگری

Print PDFاز نشریه کارگر میلیتانت شماره ۷۴ متن زیر بخشی از سخنرانی رفیق مازیار رازی است در مناظره با آقای منصور اسانلو در سمینار هامبورگ احیای مارکسیستی ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴ برگزار شد. ******************* در...

Marx_jozve

به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم: پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

Print PDFبه سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

Maziar_Imp ۰

مفهوم مارکسیستی سوسیالیزم: بخش دوّم و پایانی

Print PDF مصاحبه مازیار رازی با تلویزیون روند سوسیالیستی کومه له ۷ ژوئن ۲۰۱۳ بخش اول از میلیتانت شماره ۶۴ توضیح: مطلب زیر، متن مصاحبۀ تلویزیون روند سوسیالیستی کومله، به تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۱۳،...

Maziar ۰

مفهوم مارکسیستی سوسیالیزم / مازیار رازی

Print PDFمصاحبه مازیار رازی با تلویزیون روند سوسیالیستی کومه له ۷ ژوئن ۲۰۱۳ سؤال: چرا در وضعیت کنونی بازنگری در مورد مفهوم سوسیالیزم لازم است؟ مازیار رازی: من فکر می کنم پاسخ به این...

karl marx red ۰

دورۀ گذار: دورۀ دگرگونی های انقلابی – بخش سوم و پایانی

Print PDFدورۀ گذار، در پیوند با انقلاب جهانی است از آن جا که سرمایه داری نظامی جهانی است، انقلاب اجتماعی برای سرنگونی آن نیز باید ابعادی جهانی، و نه ملی، داشته باشد. بنابراین گذار...