دسته: صدای مارکسیستهای انقلابی

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۹ – ۲۰ مراد ۹۶ – افق جنبش کارگری + لینک ویدیویی

Print PDF صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۹ – ۲۰ مراد ۹۶ – افق جنبش کارگری و وظایف ما (مازیار رازی) – مانیفست کمونیست – ۴ (مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۸ – ۱۳ مرداد ۹۶ – ضرورت نشریه کارگری + لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۵۸ –  ۱۳ مرداد ۹۶ –  ضرورت نشریه کارگر پیشتاز (مازیار رازی) – مانیفست کمونیست -۳ (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۷ – ۶ مرداد ۹۶ – مقابله با فرقه گرایی + لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۷ – ۶ مرداد ۹۶ – مقابله با فرقه گرایی (مازیار رازی) – مانیفست کمونیست (۲)- (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۶ – ۳۰ تیر ۹۶ – اتحاد عمل اپوزیسیون

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۶ – ۳۰ تیر ۹۶ – ضرورت اتحاد عمل اپوزیسیون (مازیار رازی) – کارنامه سالیانه کمیته اقدام کارگری – مانیفست کمونیست -۱ (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۵ -۲۳ تیر ۹۶ – مفهوم مارکسیستی دولت

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۵ -۲۳ تیر ۹۶ – مفهوم مارکسیستی دولت (مازیار رازی) – کمیته اقدام کارگری – کارنامه یکساله

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۳ – ۹ تیر ۹۶ – مساله ملی و امپریالیسم + لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۳ – ۹ تیر ۹۶ – مساله ملی و امپریالیسم (مازیار رازی) – برنامه اقدام کارگری در مورد ستم ملی (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۲ – ۲ تیر ۹۶ – حزب پیشتاز کارگری+ لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۲ – ۲ تیر ۹۶ – زمان تشکیل حزب پیشتاز کارگری؟ (مازیار رازی) – مفهوم حزب پیشتاز نقد به احزاب موجود (علیرضا بیانی)

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۱ – ۲۶ خرداد ۹۶- تروریسم بحران سرمایه داری و جرمی کوربین

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۵۱  – ۲۶ خرداد ۹۶ –   تروریسم (کمیته اقدام کارگری) – بحران سرمایه داری و جرمی کوربین (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۰ -۱۹ خرداد ۹۶ – کارگر پیشتاز – تشکل مستقل کارگری + لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۰ -۱۹ خرداد ۹۶ – ضرورت انتشار کارگر پیشتاز (مازیار رازی) – تشکل مستقل کارگری (علیرضا بیانی