دسته: صدای مارکسیستهای انقلابی

تلویزیون ۱۶۵

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۵ ۳۱- شهریور ۹۶ – رضا شهابی + استقلال کردستان + سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

Print PDF صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۵ ۳۱- شهریور ۹۶ + رضا شهابی: حمایت بین المللی ادامه دارد (کارزار شاهرخ زمانی) + استقلال کردستان : ارزیابی رفراندوم اخیر (مازیار رازی) + سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷-...

تلویزیون ۱۶۴

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶- حمایت از رضا شهابی

Print PDF  صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶ – حمایت بین المللی از رضا شهابی (کارزار شاهرخ زمانی) – انتشار شماره ۱۵ کارگر پیشتاز (امید علیزاده و علیرضا بیانی) – سازمانیابی کارگری (مازیار...

تلویزیون ۱۶۳

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۳- ۱۷ شهریور ۹۶ – میراث شاهرخ زمانی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۶۳-  ۱۷ شهریور ۹۶ –  میراث شاهرخ زمانی – میراث شاهرخ زمانی (مازیار رازی) – مولفه های حزب پیشتاز کارگری (مازیار رازی)

تلویزیون ۱۶۲

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۲ – ۱۰ شهریور ۹۶ – به یاد شاهرخ زمانی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۲ – ۱۰ شهریور ۹۶ – به یاد شاهرخ زمانی و خاطرات عینی (علیرضا بیانی) – نشریه کارگر پیشتاز و شاهرخ زمانی (مازیار رازی)

تلویزیون ۱۶۱

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۱ ۳- شهریور ۹۶ – زندانیان رجایی شهر – کمیته اقدام کارگری

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۱ ۳- شهریور ۹۶ – زندانیان رجایی شهر (نسیم صداقت) – کمیته اقدام کارگری (مازیار رازی و علیرضا بیانی)

تلویزیون ۱۶۰

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۰- ۲۷ مرداد ۹۶+ طرح کارورزی+کارگر پیشتاز ۱۴

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۰- ۲۷ مرداد ۹۶ + طرح کارورزی (نسیم صداقت) +کارگر پیشتاز ۱۴ (مازیار رازی)

تلویزیون ۱۵۹

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۹ – ۲۰ مراد ۹۶ – افق جنبش کارگری + لینک ویدیویی

Print PDF صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۹ – ۲۰ مراد ۹۶ – افق جنبش کارگری و وظایف ما (مازیار رازی) – مانیفست کمونیست – ۴ (مازیار رازی

تلویزیون ۱۵۸

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۸ – ۱۳ مرداد ۹۶ – ضرورت نشریه کارگری + لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۵۸ –  ۱۳ مرداد ۹۶ –  ضرورت نشریه کارگر پیشتاز (مازیار رازی) – مانیفست کمونیست -۳ (مازیار رازی)

تلویزیون ۱۵۷

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۷ – ۶ مرداد ۹۶ – مقابله با فرقه گرایی + لینک ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۷ – ۶ مرداد ۹۶ – مقابله با فرقه گرایی (مازیار رازی) – مانیفست کمونیست (۲)- (مازیار رازی)

تلویزیون ۱۵۶

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۶ – ۳۰ تیر ۹۶ – اتحاد عمل اپوزیسیون

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۶ – ۳۰ تیر ۹۶ – ضرورت اتحاد عمل اپوزیسیون (مازیار رازی) – کارنامه سالیانه کمیته اقدام کارگری – مانیفست کمونیست -۱ (مازیار رازی)