دسته: صدای مارکسیستهای انقلابی

صدای کارگر سوسیالیست ۱۷۴ – ۳ آذر ۹۶ – انقلاب دمکراتیک یا سوسیالیستی – حزب لنینی

Print PDF صدای کارگر سوسیالیست ۱۷۴ – ۳ آذر ۹۶ – اطلاعیه در مورد کمک رسانی به زلزله زدگان غرب ایران – انقلاب دمکراتیک یا سوسیالیستی – مازیار رازی – مفهوم حزب لنینی- علیرضا...

صدای کارگر سوسیالست – برنامه ۱۷۳ -۲۶ آبان ۹۶ – آلترناتیو دولتی- مسایل زلزله

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست – ۲۶ آبان ۹۶ – زلزله اخیر در ایران – آلترناتیو دولتی- مازیار رازی – دولت و انقلاب – حزب لنینی

صدای کارگر سوسیالست  – برنامه ۱۷۲ -۱۹ آبان ۹۶ – موانع تدارک حزب پیشتاز کارگری +ویدیویی

Print PDFصدای کارگر سوسیالست  – برنامه ۱۷۲ -۱۹ آبان ۹۶ – موانع تدارک حزب پیشتاز  کارگری – مازیار رازی -علت انتشار کارگر پیشتاز- مازیار رازی -کمیته اقدام کارگری –

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۱- ۱۲ آبان ۹۶ – آنارشیسم و انقلاب اکتبر

Print PDF صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۱- ۱۲ آبان ۹۶ – آنارشیسم و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه – مازیار رازی – معرفی صدمین شماره گاهنامه میلیتانت – حزب لنینی در ایران

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۷۰ -۵ آبان ۹۶ – علل شکست انقلاب اکتبر

Print PDF صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۷۰ -۵ آبان ۹۶ – علل شکست انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ – مازیار رازی – بررسی انقلاب اکتبر- میز گرد- علیرضا بیانی – پیشگفتار به دولت و انقلاب لنین-...

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۹ – ۲۸ مهر ۹۶ – درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

Print PDF  صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۹ – ۲۸ مهر ۹۶ – درس های پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- مازیار رازی – علل شکست انقلاب اکتبر- میز گرد- علیرضا بیانی – انتشار کارگر پیشتاز...

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۸ – مساله زنان در انقلاب روسیه+ لنین و چرچیل

Print PDF  صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۸- ۲۱ مهر ۱۳۹۶ – مساله زنان در انقلاب روسیه- مصاحبه با مازیار رازی – لنین و چرچیل: دشمنان طبقاتی – مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۷ – ۱۵ مهر ۹۶- صدمین سالگرد انقلاب ۱۹۱۷: بازگشت به لنین

Print PDFصدای کارگر سوسیالیست ۱۶۷ – ۱۵ مهر ۹۶ – صدمین سالگرد انقلاب ۱۹۱۷ پیشگفتار به نوشته حزب لنینی در ایران- مازیار رازی – بازگشت به لنین (۳)- مازیار رارزی

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۶ – ۷ مهر ۹۶- ۱ مهر ۹۶+ باز گشت به لنین+ مارکس

Print PDF صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۶ – ۷ مهر ۹۶- + ۱ مهر ۹۶: فعالان دانشجویی کمیته اقدام کارگری در باره اول مهر (کارگر پیشتاز شماره ۱۶) + باز گشت به لنین...

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۵ ۳۱- شهریور ۹۶ – رضا شهابی + استقلال کردستان + سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

Print PDF صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۵ ۳۱- شهریور ۹۶ + رضا شهابی: حمایت بین المللی ادامه دارد (کارزار شاهرخ زمانی) + استقلال کردستان : ارزیابی رفراندوم اخیر (مازیار رازی) + سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷-...