دسته: نشریات

کارگر میلیتانت شماره ۷۶ + ضمیمه در ۸۸ صفحه انتشار یافت

Print PDFدانلود:  کارگر میلیتانت شماره ۷۶ + ضمیمه در ۸۸ صفحه انتشار یافت فهرست مؤلفه های حزب کارگران سوسیالیست طبقۀ کارگر: سازمانیابی توده ای و حزبی (بخش پنجم) اسیدپاشی، اوج درماندگی یک حکومت بای...

نشریه کارگر میلیتانت شماره ۷۴ در ۹۲ صفحه انتشار یافت

Print PDFدانلود: نشریه کارگر میلیتانت شماره ۷۴   فهرست نکاتی کوتاه در مورد مفهوم برنامۀ سوسیالیستی مفهوم دمکراسی و اهمیت آن در جنبش کارگری جنگ حکومت های اسرائیل و حماس یا جنگ اسرائیل و مردم...

پیرامون تغییر نام نشریه به «کارگر میلیتانت»

Print PDFاز کارگر میلیتانت شماره ۷۲  برخی فعالین کنونی نشریۀ میلیتانت در گذشته، فعالیت سیاسی و تشکیلاتی خود را به عنوان یک گرایش مارکسیست انقلابی با انتشار نشریۀ «کندو کاو»۱ در آذرماه ۱۳۵۳ آغاز...

«کارگر میلیتانت» شماره ۷۲ در ۹۶ صفحه انتشار یافت

Print PDFکارگر میلیتانت شماره ۷۲ در ۹۶ صفحه انتشار یافت فهرست پیرامون تغییر نام نشریه به «کارگر میلیتانت» طبقۀ کارگر: سازمان­یابی توده ای و حزبی شاهرخ زمانی: رهبری طبقۀ آگاه و متشکل کارگر در...

نشریه میلیتانت شماره ۶۹ در ۸۰ صفحه انتشار یافت

Print PDF دانلود: نشریه میلیتانت شماره ۶۹ در ۸۰ صفحه انتشار یافت   فهرست سرمقاله ایران نکاتی در مورد مطالبات کارگری در دورۀ آتی آیا باید از اعتراضات بختیاری ها حمایت کرد؟ زنان تجاوز جنسی: علل...