دسته: نشریات

نشریه کارگر میلیتانت شماره ۷۸ در ۱۷۸ صفحه انتشار یافت

Print PDFدانلود:‌شریه کارگر میلیتانت شماره ۷۸  فهرست تشکل سراسری کارگری و هسته های کارگری سوسیالیستی به مثابۀ نطفه های اولیۀ حزب کارگران سوسیالیست در حمایت از اعتصاب کارگران ایران خودرو در مورد مراحل رسیدن...

کارگر میلیتانت شماره ۷۷ در ۱۵۲ صفحه انتشار یافت!

Print PDFدانلود: کارگر میلیتانت شماره ۷۷ در ۱۵۲ صفحه فهرست چهارمین نامۀ اوباما به رهبر ایران در آستانۀ مذاکرات هسته ای طبقۀ کارگر: سازمان یابی توده ای و حزبی مفهوم حزب انقلابی از نقطه نظر...