دسته: نشریات

jeld78

نشریه کارگر میلیتانت شماره ۷۸ در ۱۷۸ صفحه انتشار یافت

Print PDFدانلود:‌شریه کارگر میلیتانت شماره ۷۸  فهرست تشکل سراسری کارگری و هسته های کارگری سوسیالیستی به مثابۀ نطفه های اولیۀ حزب کارگران سوسیالیست در حمایت از اعتصاب کارگران ایران خودرو در مورد مراحل رسیدن...

m77J

کارگر میلیتانت شماره ۷۷ در ۱۵۲ صفحه انتشار یافت!

Print PDFدانلود: کارگر میلیتانت شماره ۷۷ در ۱۵۲ صفحه فهرست چهارمین نامۀ اوباما به رهبر ایران در آستانۀ مذاکرات هسته ای طبقۀ کارگر: سازمان یابی توده ای و حزبی مفهوم حزب انقلابی از نقطه نظر...

۷۵جلد

کارگر میلیتانت شماره ۷۶ + ضمیمه در ۸۸ صفحه انتشار یافت

Print PDFدانلود:  کارگر میلیتانت شماره ۷۶ + ضمیمه در ۸۸ صفحه انتشار یافت فهرست مؤلفه های حزب کارگران سوسیالیست طبقۀ کارگر: سازمانیابی توده ای و حزبی (بخش پنجم) اسیدپاشی، اوج درماندگی یک حکومت بای...